Tekstvak:

LEVEN DOOR DE GEEST

 

Van hart tot hart – niet van hoofd tot hoofd

 

“ Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.” (1 Corinthiërs 2:9-16 NBV)

 

Waarheid leren we kennen met ons hart, door ervaring. Als ik tegen een kind zeg, “het vuur is heet,” is deze waarheid kennis. Als het kind zijn vingers brandt, is de waarheid ervaring geworden. We lezen hierboven in 1 Corinthiers dat het geestelijke alleen verklaard kan worden door het geestelijke. Dat wil niet zeggen dat onze natuurlijke zintuigen zoals onze ogen en oren, geen plaats hebben in Gods openbaring maar dat ieder deel van de mens, zijn lichaam, ziel en geest, een bijzondere functie heeft in Zijn plan.

 

God leert ons dat er zaken zijn die Hij door Zijn Heilige Geest in ons hart openbaart en die we vervolgens vanuit onze ziel, ons verstand, testen in relatie met Zijn Woord. Door Zijn inwonende Geest, heeft God ons de mogelijkheid gegeven tot een directe communicatie met hemzelf. We mogen zijn stem in ons eigen hart horen. Sterker nog:

 

“Allen die door de Geest van God (er staat niet: door het menselijke verstand) worden geleid, zijn kinderen van God.” (Romeinen 8:14 NBV)

 

God verlangt ernaar ons innerlijke ervaringen te geven. Als we dit leren herkennen, ontvangen we openbaring en opent Hij de Bijbel voor ons vanuit openbaring. Het is door intuďtie dat we de leiding van de Heilige Geest, en de stem van God kunnen ervaren. Ons leven in de Geest, onze relatie met God is dan ook een innerlijke, intuďtieve, geestelijke ervaring die plaatsvindt in ons hart.

 

Ervaren van het Woord van God – niet slechts rationaliseren

 

Ik kan de Bijbel rationeel bestuderen, en zodoende vanuit mijn verstand heel veel feitenkennis over God te weten komen. Zo kan ik bijvoorbeeld leren dat God van mij houdt. Maar omdat liefde eigenlijk per definitie een ervaring is, zal ik nooit de volledige waarheid van de liefde van God leren kennen, totdat Hij mijn hart aanraakt en mij een ervaring geeft van Zijn liefde en mijn hart daarmee vervult, mijn wonden geneest en mijn hardheid wegbreekt. Dit leidt vaak tot een een overstromen van mijn hart wat zichtbaar kan worden door mijn tranen. Maar het is pas als ik deze innerlijke, inituitieve geestelijke ervaring heb gehad, dat de waarheid van Gods Woord, dat God liefde is, waarheid in mijn hart is geworden.

 

Echter ontmoeting van geest tot geest met God is zeldzaam geworden onder Westerse Christenen. Rationalisme heeft honderden jaren geleden de Westerse wereld overgenomen en de kerk is sterk onder deze invloed terecht gekomen. Het resultaat hiervan is dat het werk van de Heilige Geest als een ervaring, is weggedrongen in het leven van veel Christenen. Omdat dit is gebeurd, en we veelal gebonden worden door ons rationalisme, missen we de volheid van de liefdesrelatie met onze Hemelse Vader, waarvan we lezen dat die in de 1e Christengemeente zo aanwezig was.

49% van het Nieuwe Testament bevat beschrijvingen van niet rationele, geestelijke ervaringen. Gebonden zijn door het rationalisme betekend dat je bijna de helft van het Nieuwe Testament terugdringt in rationele kennis. Als een Christen God niet intuďtief kent maar slechts rationeel, verliest hij/zij hiermee onder andere de mogelijkheid te functioneren in een van de 9 openbaringsgaven van de Heilige Geest.

 

“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.” (1 Corinthiërs 12:7-11 NBV)

 

De prijs die betaald wordt als we kiezen voor rationeel Christendom is:

 

Het verlies van de zichtbare werking van de Heilige Geest door iedereen ten bate van de gemeente.

Het verlies van het vermogen om door dromen en gezichten leiding te ontvangen.

Het verlies van een volledig en betekenisvol gebedsleven, waarin we de dagelijkse gemeenschap met de Heilige Geest ervaren.

Het verlies van de mogelijkheid om met God de Vader, door Jezus Christus een intieme relatie op te bouwen, waarin we in een dialoog met Hem ervaren.

Het verlies van de volle ervaring van overgave in onze aanbidding voor Hem.

 

Doordat de westerse kerk juist wel veelal de kant van het rationalisme heeft gekozen hebben we de kracht verloren om met het innerlijke leven van de mens om te gaan. De innerlijke mens die we ook wel hart of geest noemen. Omdat we dit gebied verloren hebben laten gaan, zijn we ook niet meer in staat om succesvol om te gaan met krachten die in het innerlijk van de mens werkzaam zijn – onderdrukte innerlijke wonden, angsten, zorgen, krachten vanuit de duisternis – demonen. Het resultaat is dat velen hun toevlucht zoeken in ontsnappingservaringen zoals drank, drugs, sex. Maar ook zelfmoord, new age en andere oosterse religies.

 

De innerlijke geestelijke behoeften van de mens worden niet vervuld als we ons geloof door rationele overwegingen laten bepalen.

 

We dienen onze geestelijke zintuigen opnieuw te ontdekken en daardoor God door Zijn Heilige Geest toestaan ons leven te herstellen en te zalven. Het zijn de directe ontmoetingen met God door Zijn Heilige Geest die leiden tot de genezing van geest, ziel en lichaam.

 

Opdracht

 

Neem de tijd om 1 Corinthiërs 1:18-2:16, meditatief te overdenken, en vraag of God door Zijn Heilige Geest 1 of 2 dingen eruit wil lichten die een openbaring voor je zijn. Neem dan tijd om dit kort op te schrijven.

 

Het denken en de Geest (1 Cor. 1:18-2:16)

Om tot werkelijke geestelijke ervaring te komen,

hebben vele Westerse Christenen de volgende uitdaging:

 

Het onttronen van het denken

Rationalisme

Het tronen van de Geest

Overgave aan de Geest

 

Definitie rationalisme: Het vertrouwen op de rede als de basis voor het vestigen van geestelijke waarheid …. Dit is een theorie dat rede van zichzelf de bron is van superieure kennis, en onafhankelijk is van gevoelsmatige waarneming.

 

(Websters, woordenboek)

 

Thomas Aquino (A.D. 1225-1274), een filosoof en theoloog, legde het fundament dat ervoor zorgde dat rationalisme de Christelijke ervaring heeft overgenomen. Aan het einde van zijn leven toonde de Heer hem door dromen, visioenen en openbaring (geestelijke ervaringen), dat het onmogelijk is Christendom in de box van het rationalisme op te sluiten.

 

(Encyclopedie Brittanica)

“Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.” (1 Corinthiërs 2:9-10 NBV)

 

De mannen en vrouwen in de Bijbel geloofden in, en ervoeren directe communicatie met God. Bijna de helft van het Nieuwe Testament beschrijft deze ervaringen, of het nu vanuit de Heilige Geest is, of met engelen.

 

 

 

 

Een korte samenvatting van beide wijzen van benadering

 

De zichbaar fysieke wereld is de enige echte realiteit.

 

Realiteit wordt ontdekt vanuit het denken.

 

Mijn doel is mijn denken te ontwikkelen.

 

Ik leef vanuit wat mijn denken mij zegt te doen.

 

Mijn denken geeft mij richting vanuit gecalculeerde, cognitieve en analytische waarneming.

 

Mijn denken is ontwikkeld doordat ik het voor studie heb gebruikt.

 

Richting wordt verkrengen door analyse van ontvangen informatie.

 

 

 

Uit het denken komt het geschreven Woord van God voort.

 

Een Christen die alleen zijn denken heeft ontwikkeld, leeft vanuit een intellectuele kennis van Gods Woord.

 

 

Echte realiteit vinden we in de geestelijke wereld.

 

Realiteit wordt ontvangen door de geest.

 

 

Mijn doel is om mijn geest te doen groeien.

 

Ik leef vanuit wat de Geest mij ingeeft.

 

 

Mijn geest leidt mij door spontane, vloeiende gedachten die de Geest van God mij ingeeft.

 

 

Mijn geest is ontwikkeld door het gebruik ervan in mijn relatie met God.

 

Richting wordt ontvangen doordat ik wacht op God en Hem toesta op een spontane wijze Zijn gedachten te leggen in mijn hart door ingeving en visioenen.

 

Vanuit de geest stroomt het geopenbaarde Woord van God tot mij.

 

Een Christen met een ontwikkeld geestelijk leven leeft vanuit de kracht van de Geest en is gegrondvest in de kennis van Gods Woord.

 

God roept ons niet om OF de geest, OF het denken te gebruiken, maar om EN de Geest EN het denken te gebruiken.

 

Bijbelse meditatie combineert de spontaniteit van het hart met de analyse van ons denken.

 

In het grote gebod zien we dit ook terugkomen.

 

“De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’” (Lukas 10:27 NBV)

 

Jezus zijn leven was een voorbeeld van iemand die in zijn persoonlijke leven rationeel denken perfect combineerde met geestelijke ervaring. Laten wij ons uitstrekken om datzelfde te doen. Het feit dat we Christen zijn wil dus niet zeggen dat we ons denken overboord zetten. Ons denken is wel degelijk in gebruik als we tot God naderen, echter het heeft nu een juiste plaats gekregen.

 

Ons denken krijgt de functie van het orgaan waardoor openbaring wordt getoetst, maar het is niet het orgaan waardoor openbaring wordt verkregen. Er is sprake van een samenwerking tussen beiden. Leiding in je dagelijkse wandel komt voort vanuit de openbaring in je geest. Je denken fungeert als de filter en bescherming om deze openbaring te toetsen aan het Woord van God. Openbaring is in zichzelf dan ook niet irrationeel, maar bovennatuurlijk. Openbaring is dus geen dwaasheid, de realiteit is dat openbaring rekening houdt met de geestelijke bovennatuurlijke wereld. En het is dus dit laatste wat irrationeel overkomt op de rationeel ingestelde westerse mens.

 

Abraham is hier een voorbeeld van. In het rationele denken was het onmogelijk voor Sara en Abraham om nog langer kinderen te krijgen. Echter het ons bewust worden van de bovennatuurlijke  geestelijke wereld, vergroot ons blikveld en biedt mogelijkheden die ons in staat stelt het bovennatuurlijke als aanvaardbaar te geloven.

 

Het vergelijken twee wereldbeelden

Ik wil voor jullie twee wereldbeelden beschrijven. Het ene wereldbeeld vertegenwoordigt grote delen van het westerse denken en derhalve zal het heel herkenbaar voor je zijn. Het andere wereldbeeld is het Bijbelse wereldbeeld en is het wereldbeeld van waaruit wij als Christenen mogen leven. Het is aan jou de keuze welk wereldbeeld je wilt omarmen.

 

Wereldbeeld 1 - rationalisme

In dit wereldbeeld gelooft de mens dat hij leeft in een zichtbare ‘doos’. Deze ‘doos’ wordt bepaald door ruimte, tijd, energie en zichtbare massa. Het zijn deze elementen die een beschrijving zijn van hoe de realiteit van deze wereld eruit ziet. De mens komt in aanraking met deze wereld door zijn/haar vijf zintuigen: tast, smaak, gezicht, gehoor en reuk. Zodra de mens die dit wereldbeeld aanhangt, deze zichtbare wereld zou moeten verlaten, zou hij/zij in zijn opinie tot de ontdekking komen dat de geestelijke wereld niet bestaat, of anders als deze wel bestaat, ze niet te kennis valt.

 

Christenen die dit wereldbeeld aanhangen geloven dat God wel bestaat, maar ze worden niet onderwezen in de God die je kunt ervaren en wiens stem je persoonlijk kunt verstaan. Ervaringsgericht Christendom kan dan met argwaan worden bekeken en het Christelijk leven vindt zijn basis vanuit de intellectuele kennis van Gods Woord.

Het 1e wereldbeeld

De geestelijke wereld bestaat niet of kan niet gekend worden

 

De doos

 

 

Wereldbeeld 2 – Het Bijbelse wereldbeeld

 

Het Christendom zoals het ons wordt getoond in de Bijbel staat vol van bovennatuurlijke geestelijke ervaringen en ontmoetingen met de geestelijke wereld door middel van dromen/visioenen, engelen, demonen en andere bovennatuurlijke uitingen.

 

In dit wereldbeeld geloven we dat er zowel een natuurlijke als een geestelijke wereld is. De mens wordt gezien als een zichtbaar inidividu die met zijn vijf zintuigen in aanraking is met de natuurlijke wereld. Echter in dit wereldbeeld erkennen we ook dat de mens een hart/geest bezit. Paulus noemt dit de inwendige mens.

 

“ want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,” (Romeinen 7:22 NBG51)

 

Dit deel van de mens bezit ook vijf zintuigen. Jezus spreekt over hart en noemt ogen, oren, en begrip als zintuigen van het hart.

 

“ Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.”” (Mattheüs 13:15 NBV)

 

Deze zintuigen zijn

 

De ogen van het hart

waardoor we dromen en visioenen zien (Efez. 1:18).

De oren van het hart

waardoor we Gods gesproken woorden, maar ook die van satan, engelen en demonen horen.

De innerlijke gedachten

Waardoor we in ons hart kunnen mediteren (Luk. 2:19)

De innerlijke wil van de mens

Dit is de plaats waar de mens diepe toewijding maakt (Hand. 19:21).

De emoties van het hart

Waardoor de mens instaat is de liefde en aanraking van God te ervaren. Maar ook de vruchten van vrede, blijdschap stromen hier binnen (Fil. 4:7)

 

In dit wereldbeeld is het dus zo dat in plaats van 5 zintuigen, we 10 zintuigen hebben die beide werelden kunnen raken. In dit wereldbeeld geloven we dat zowel God als satan in staat zijn om met de mens te communiceren via de zichtbare en onzichtbare wereld. We zien dit bijvoorbeeld bij Judas en Annanias en Saffira. Ook Geestvervulde Christenen kunnen dus door Satan geinspireerd worden.

 

“En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden” (Johannes 13:2 NBG51)

 

“Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?” (Handelingen 5:3 NBG51)

 


Het 2
e wereldbeeld

 

Welk wereldbeeld kies je voor

 

In welk wereldbeeld ben jij meer comfortabel? Ben je meer op je gemak met het rationalisme, of reageer je meer vanuit je innerlijk? Als je op dit moment herkent dat je niet leeft, zoals je zou willen, of zoals je gelooft dat de Bijbel dit leert, kun je veranderen.

 

Dat begint door te erkennen, waar je op dit moment staat. Vraag God vergeving dat je je hebt laten misleiden door de rationalistische westerse cultuur.

 

Vraag God of Hij je wil veranderen en je bewust doen zijn van de innerlijke zintuigen van je hart.

 

“ Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen (=bevrijden van dwalingen).”” (Mattheüs 13:15 NBV)


Verder gaan dan alleen rationeel Christendom

 

Rationeel Christendom

 

Regels

 

Wetten

 

Werken

 

Hoofdkennis

 

Externe leiding

 

Theologie

 

Self inspanning

 

Alleen het zichtbare en verifieerbare niveau

 

Geestelijke Christendom

 

De kracht die van binnenuit werkt

 

Intimiteit (Abba Vader)

 

Romantiek (Bruid – Bruidegom)

 

Geopenbaarde waarheid

 

Innerlijke getuige

 

Ontmoeting met Geest

 

Innerlijke energie

 

Dromen, visioenen en geestelijke

gemeenschap

 

 

Het rationele Christendom doorzoekt de Bijbel en denkt op zich daar leven uit te ontvangen. Hiermee is de bijbel tot een afgod geworden. Het resultaat is dat ik leef vanuit de Bijbelse wet, in plaats van uit de intieme gemeenschap van de Heilige Geest die me dagelijks wil leiden. Net als de Farizeeën in de tijd van Jezus ben ik niet verder gegaan om een ontmoeting te hebben met de bron van alle leven.

 

“ U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.” (Johannes 5:39-40 NBV)

 

Als dit je kenmerkt dat ben je bereid om uit de Schrift te leven, in plaats van uit God en Zijn getuigenis in je hart. De Heilige Geest is gekomen om je terug te brengen naar die plaats waar je leeft vanuit je innerlijke gemeenschap met Hem en van waaruit je kracht en richting ontvangt.

 

“ Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.” (Johannes 14:16-17 NBV)

 

Gebed van vergeving

 

Vader vergeef me dat ik de Bijbel tot een afgod heb gemaakt. Ik wil me afkeren daarvan en tot U komen en beginnen om te leren mee te bewegen met de Heilige Geest in mijn hart.