Tekstvak:

In het door God gewilde herstelwerk aan de mens, naar lichaam, ziel en geest, zijn twee werkwijzen te onderscheiden. Die van het instantelijk ingrijpende wonder en die van de in de loop der jaren toenemende genezing vanuit het pastoraat in de gemeente. Van de eerstgenoemde wijze vermelden de vier evangeliŽn talloze voorbeelden uit Jezus' bediening: wonderen en tekenen van bevrijding en genezing. Van de tweede benadering spreken de pastorale brieven van Paulus veeleer.

 

In onze studies zal deze laatste herstelwijze eveneens de volle aandacht krijgen. Daarbij wordt bewust de keuze gemaakt om hoofdzakelijk stil te staan bij innerlijke genezing van de belangrijkste sectoren van onze persoonlijkheid. Vanuit innerlijke vrijheid en gezondheid zal het herstel immers door kunnen werken in de totale mens.


Verwerping

Hoewel occulte, onreine en vrome geesten ook innerlijke beschadiging bewerkstelligen, willen wij in deze serie ons alleen bezig houden met het ontwrichtende werk door de geest van verwerping.

Verwerping: een woord waarmee een wereld van nood wordt aangeduid. Zo ingrijpend, zo alles omvattend, dat vele mensen innerlijk verminkt en gehandicapt door het leven moeten gaan. Een wereld van - meestal - verborgen leed door hartepijn, verdriet, vrees en bedruktheid. Verwerping, soms als een vloek hele families doortrekkend.

Verwerping, als een historisch gegeven hele volken vertrappend. Verwerping, in nauwelijks merkbare aanwezigheid diep in het hart wroetend. Verwerping, in bruut openlijk geweld.

Verwerping, in vele nuances, in vele verschijningsvormen, in vele belevingsgradaties.
Verwerping, met recht een ware plaag voor de mensheid, een levensnood.


Kernbegrip

 

Laten we het verschijnsel "verwerping" eerst eens in zijn diepste wezen omschrijven. De kern ervan is afkeuring, verachting, minachting, kleinering, verguizing. Het minderwaardig achten van..., negatief kritische afwijzing, als waardeloos doen voorkomen, de besmeuring van het individu. Het is de omverhaling van de menselijke persoonlijkheid en waardigheid, van diens vermogens, natuur, diens kunnen en zijn. Een innerlijke ontkenning daarvan. Dit alles ontstaat in de eerste plaats door verleugening in het denken.
Ten overvloede wordt de lezer er nog eens aan herinnerd dat deze werkingen in allerlei sterkten en vormen aanwezig kunnen zijn, van minimaal tot maximaal.


De bijbel

 

Verwerping wordt op diverse plaatsen in de bijbel genoemd. Meestal in verband met een ernstige uiting daarvan, namelijk het afzweren van God door mensen. IsraŽl verwierp Jahweh en de heidenen hun Schepper, (bv.1 Sam.8:7 en Rom.1:28). Deze vorm staat echter niet centraal in onze studie. Wel de verwerping waarmee onze Heer te maken kreeg. Hij kreeg de volle laag over Zich heen. Marcus 8:31 zegt: En Hij begon te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de hogepriesters en de schriftgeleerden... De bijbel beschrijft vooral de verwerping van Jezus via mensen. Hij werd uitgelachen, bekritiseerd, ontkend, belasterd, beroddeld, afgekeurd, geminacht, onbeschoft behandeld. Maar in zijn laatste lijden naar lichaam, ziel en geest totaal verworpen door de directe werking van de boze geesten. Het grote verschil met ons is echter dat de Heer op geen enkele sector innerlijk beschadigd werd, dat Hij nooit onderuit gehaald werd. Hij weerstond iedere beproeving op dit vlak en bleef geheel Zichzelf. Hij overwon!
De apostelen hebben deze strijd ook gekend. Vooral Paulus. Al de ellende die over hem heen kwam, was ťťn grote verwerping. En wat te denken van zijn uitspraak in 1 CorinthiŽrs 15:9: Want ik ben
de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.
In het Oude Testament komen we eveneens verwerping tegen. David beschrijft in de Psalmen menigmaal zijn nood hierover.


Inzicht

De meeste informatie over dit ellendig verschijnsel krijgen we echter uit eigen leven en dat van onze broeders en zusters. Wie zich met deze problematiek bezig houdt - om tot herstel te komen - ontwikkelt ongemerkt een routine waardoor steeds duidelijker en sneller deze nood herkend wordt in de mens rondom. Het pastoraal vermogen verrijkt zich daardoor en de gemeente biedt zodoende meer hulp voor de naaste. Dit is de wil van onze Heer, dit is ware liefde.


Inzicht in deze materie groeit door bestudering van het woord Gods, door een eerlijke zelfkennis en door een door de Geest geleid helpen van de noodlijdende mens. Welk een zegen en rijkdom hebben de vele gesprekken met medechristenen opgeleverd die eveneens met verwerping te kampen hebben. Wie bijna dagelijks geconfronteerd wordt met de problemen en al het lijden door verwerping veroorzaakt, leert voorbij te zien aan veel 'vreemd' gedrag van mensen. Die leert begrip op te brengen voor conflictsituaties, spanningsvelden, misverstanden en allerlei tekorten in de samenleving, in de gemeente. Inzicht in deze ingewikkelde zaak is nodig en mogelijk. De
voorwaarde is dan wel een open opstelling, ontvankelijk willen zijn, aandacht willen schenken om door te dringen in dit woud van innerlijke beschadiging.


Hoe goedkoop en ondeskundig klinkt de opmerking van onwetenden: je moet niet steeds met de duivel bezig zijn, of: ga nou maar loven en prijzen. Daar wordt niemand wezenlijk en blijvend mee geholpen.


DE weg tot ware oplossing van alle nood is en blijft de weg door de hemelse gewesten! Dat vereist kennis en gemeenschap met de levende Heer, Jezus Christus. Dat vereist tevens doorzicht hebben in de handelingen van de boze. En tenslotte bewogenheid en begrip, zorg en tijd opbrengen voor alles wat er omgaat in 's mensen hart. Wij hopen en bidden dat velen bij het lezen van deze woorden moed en geloof zullen vatten om in eigen leven tot verder herstel te komen. Tegelijkertijd echter zich ook te laten vormen tot goede herders voor hun medemens.


Overzicht

In het nu volgende zullen wij trachten een zo uitvoerig mogelijk overzicht te geven van allerlei verschijnselen die kenmerkend zijn voor verwerping. De lezer vergeef het ons als onbedoeld de indruk gewekt zou kunnen worden van een opsomming. Dat is beslist niet de opzet. Maar het zal ieder toch duidelijk zijn, dat juist een overzichtelijke en een zo volledig mogelijke beschrijving van de meest voorkomende werkingen der verwerping ons meer zicht geeft op dit probleem en herkenning daarvan in ons dagelijks leven .Pas in een later stadium komt de eigenlijk oorzaak van verwerping aan de orde, namelijk de verborgen aanwezigheid en functionering van de boze geest van verwerping. Door hem komt immers deze gruwelijke zaak het leven van de mens binnen.

We onderscheiden dan het volgende proces:

 De werking der boze geest van verwerping met z'n inwerking op de mens en z'n organisatie rond het leven van de mens.

 De verleugening van de mens daardoor in denken en gevoelens.

 Een daaruit voortkomende belevingswereld en gedragspatroon van de mens.

De reacties daarop van de omringende wereld op de mens.

 

En tenslotte de tegenacties op die omringende wereld door de mens met verwerping.

 

Nogmaals: deze uiteenrafeling der zaken is slechts bedoeld om een zo groot mogelijke helderheid te verschaffen aan hen die dit serieus willen bestuderen.


Belevingswereld

In dit verband spreken we dan over twee zaken: de beleving van het eigen innerlijk en de beleving van de omringende wereld. De gevoelservaringen en indrukken variŽren van persoon tot persoon en komen in allerlei sterkten voor. Van nauwelijks bewust tot overweldigend krachtig en diep. Stil staand bij deze twee uitersten kan opgemerkt worden dat vele kleine roerselen van verwerping in de loop der jaren door de meeste mensen in de hand gehouden worden, ja weggemasseerd worden uit de beleving. Anderzijds kunnen in sommige gevallen de ernstigste werkingen van verwerping tot extreme situaties leiden, zoals psychische ziekten.

Over deze beide gebieden willen wij het hier niet hebben. De grote middenmoot der mensen bevindt zich namelijk tussen deze twee polen. En daar ligt voor ons allen voorlopig een eerste opdracht en werk in de gemeente. Welke gevoelens draagt men nu doorgaans in zich rond, zodat er sprake is van een verwerpelijke belevingswereld?

 

 Allereerst de minderwaardigheid.

 Vaak zonder er bij na te denken en zonder enige aanleiding van buiten af, is 'het' er.

 Het schrijnt van binnen, want je bent toch kleiner, minder, dommer dan alle anderen.

 In de puberteit kan zo iets tot een ware plaag worden.

 Je altijd de mindere te voelen.

 Onbekwaam voor vele zaken: 'ik weet het niet, ik kan het niet, ik ben niet veel waard.

 Begeleidend hierin kan vreesachtigheid (ook wel angst) aanwezig zijn.

 Een bangigheid in allerlei dagelijkse situaties.

 Een opzien tegen de dingen.

 Het idee hebben het toch niet aan te kunnen. Het leven voelt zo moeilijk aan.

 Menige zucht wordt geslaakt.

 Er kan - mede daardoor - een neer drukkendheid ervaren worden.

 Depressief, zwaar op de hand, zorgelijk.

 Geestelijke verlamming, of moeheid kan optreden.

 Een 'laat maar waaien' houding.

Er niet gemakkelijk toe kunnen komen om aan te pakken.

 

Zie hier een belevingswereld in het verborgene van de mens met verwerping.

 

 Een negatieve, ook wel chagrijnige stemming verknoeien zo veel fijne momenten in het leven.

 Een altoos rondhangende beschuldiging over je eigen wezen. Een aanklagen, terecht of onterecht. Als bij fouten de vergeving op juiste wijze gehanteerd wordt, blijft toch die aanklacht maar achtervolgen.

 Eenzaamheidsgevoelens wekken steeds de indruk er niet bij te horen, er buiten te staan. Verstoten, miskend en vergeten te worden.

 Doemdenken, ondergang; het niet zullen halen van wat 'men' vraagt. Ik red het toch niet; dat gaat fout.

Gespannenheid.

 

Zo zullen we ook in het hier volgende de beleving van de omringende wereld beschrijven:

 

 De ander is beter, mooier, vlotter, enz.enz. dan ik ben. Iedereen weet en kan het veel beter.

 Het omringende is als een berg, waar je tegen op ziet. Ik kan het niet aan.

 Wat wordt er veel van me geŽist. Dit leven overvraagt me; daar kan ik niet tegen op.

 De wereld is bedreigend, er is overal gevaar. Steeds ben ik het mikpunt. Ze moeten mij altijd hebben. Ik sta voor gek.

 Alle ogen zijn op me gericht. Ze zullen wel denken van me, ze zullen wel zeggen...

 Ik hoor er niet bij.

O, o, wat is het leven eigenlijk moeilijk.

 

Uit het een en ander zal duidelijk zijn, dat bij dergelijke belevingen er een aangepast gedragspatroon ontstaat om zich te kunnen redden. Daarover in onze volgende studie.

 

Mensen met innerlijke problemen zijn in het dagelijks leven in min of meerdere mate gehandicapt. Hun gedragspatroon vertoont afwijkingen van het goede, het welgevallige en het volkomene. De persoonlijkheid is verminkt, maar men moet wel mee in deze wereld. Bij alle nood in het hart komt er nog een tweede lading bij: die van het moeitevol functioneren in handel en wandel.

 

Om de verborgen vijand hierin te kunnen identificeren, vervolgen wij onze informatie over allerlei voorkomende verschijnselen van de verwerping. Hierdoor zal men sneller en duidelijker herkennen of men zelf en z'n naaste ook door deze macht wordt geÔnfiltreerd.


Gedrag

 

Eerst enkele veel voorkomende gedragsuitingen die ontstaan uit de beleving van verwerping in het innerlijk:

Minderwaardigheid leidt tot verlegenheid, stil en wat teruggetrokken zijn, soms een gesloten type worden; neiging om mensen en opdrachten te ontvluchten, te ontlopen en te ontduiken; wel willen wegkruipen (zoals Saul bij z'n verkiezing tot koning); proberen om vooral niet op te vallen; je wilt gauw van de dingen af zijn; bij falen "ging je door de grond"; blozen en niet goed uit je woorden komen; geef de ander maar toe, die zal het wel beter weten en kunnen. Door het sterke en steeds aanwezige idee van eigen kleinheid zal creativiteit, vindingrijkheid, kordaatheid en aktie vertraagd worden of helemaal geen kans krijgen; "laat mij maar met rust"; men maakt meer fouten dan nodig en wordt schijnbaar onbekwaam voor een aantal zaken; kleineren van eigen prestaties.

 

Door onzekerheid en vreesachtigheid is de presentatie van de mens aarzelend; besluiteloosheid; of juist onverschilligheid als afscherming tegen de eisende wereld; achterdocht en wantrouwen kunnen de kans krijgen; bij voorbaat een verdedigende houding, kom me niet te na; moeilijk liefde kunnen aanvaarden en kunnen geven; overgevoeligheid voor de geringste opmerking; gauw beledigd zijn en kwetsbaar; desnoods liegen om je gezicht te redden; volgzaam, ja slaafs naar de naaste toe; niet voor je mening uit durven komen; niet durven, niet durven, niet durven...!

 

Het negatieve en depressieve klimaat haalt de glans van het leven en het geloof af; niks is echt leuk meer; overal kleven nadelen aan; mopperen en afkeuren; steeds maar beren op de weg zien; zorgelijk, gebukt door het leven gaan; snel met huilen en traag met lachen; moeilijk tot dingen kunnen komen want het zal toch wel niet lukken; ongewild valt het negatieve je steeds op; 'was ik maar dood'.

 

De innerlijke eenzaamheid wordt gevoed door een afwijzende houding naar iedereen die te dicht bij komt; geen complimentjes kunnen aanvaarden; liever zich onttrekken aan het groepsgebeuren; door de moeilijke omgang met de medemens een sterke dierenliefde; vooral niet in het zonnetje gezet willen worden; geen aandacht op je toelaten vanuit de groep; afwimpelen van pluimpjes; moeite met vriendschap en vertrouwelijkheid; spontaniteit is taboe; niet mee kunnen in het groepsgesprek; je woont op een eiland; na de samenkomst gauw er van door gaan.

 

De gespannenheid is de oorzaak van een gedurige moeheid; het uithoudingsvermogen is beperkt; het is een voortdurend op je tenen lopen; steeds overtrokken op je hoede zijn.

 

Vanuit een doemdenken is er weinig interesse voor allerlei activiteit; soms spelen zelfmoordgedachten door het hoofd; lusteloosheid of luiheid zelfs kunnen er uit voortkomen; de moedeloosheid en wanhoop; het gelovig hopen en verwachten zit danig in de knel; het optrekken aan een goede toekomstgedachte blijft achterwege; planning wordt 't liefst ontlopen.

 

Enkele belangrijke gedragingen die ontstaan vanuit een door verwerping veroorzaakte verkeerde beleving van de omringende wereld:

 

Aangezien de ander - zogenaamd - beter is dan jijzelf en je bang bent ontdekt te worden, hanteer je in de omgang een masker. Je doet je dus anders voor dan je bent; probeert mooi weer te spelen; of trekt het slachtofferkleed aan; het zelfmedelijden; zelfgenoegzaamheid; egoÔsme en jaloersheid; de clown uit hangen; altijd lollig zijn; aanstellerig; steeds lacherig doen; interessant willen zijn; op een zo goedkoop mogelijke en gemakkelijke wijze op succes uit zijn in de groep; handig worden in het afleiden van de groepsaandacht op je persoon; imiteren, van anderen bepaalde gedragingen overnemen; je doet alsof je belangstelling voor dingen hebt; afwezigheid, bv. door dagdromen; een eigen fantasiewereld opbouwen, waarin ook onreine seksualiteit voor kan komen als een vorm van zelftroost; je speelt een bepaalde rol; je beweegt je in een overdreven hoffelijkheid en formele beleefdheidsregels; een "ik doe niet wat ik wens, maar wat ik niet wens" (Rom.7:15); vormen van schizofrenie.

 

Het alternatieve. Men gaat vanuit een ingebeelde visie 'anders' leven dan het gangbare in deze tijd; je hebt net even een andere mening dan de groep; wat iedereen gewoon vindt, is bij jou ongewoon en omgekeerd; steeds afwijkend van het algemeen geldende; zonderling en buitenissig; je meet je een - aangeplakte - persoonlijkheid aan met een geheel eigen stijl; je legt jezelf een andere smaak op dan die van de omgeving; het opzettelijk elders zoeken; 'ik anders dan de massa'; je gaat er zelf in geloven, nu ben je tenminste ook iets.


De compensatie

Wat innerlijk door verwerping wordt ontstolen, weggedrukt of onmachtig gemaakt, wordt met een zeker psychisch geweld aangevuld en vergoed met een uiterlijk vertoon van lef.

 

De branieschopper die eigen angst overschreeuwt en in de ogen van de groep heel wat is; de streber die doordramt; de flinkerd die het wel durft; stoer doen; de opschepper; juist wel het middelpunt willen zijn; juist wel willen opvallen; in de maatschappij mislukken, maar in het evangelie op de voorgrond willen staan; met de ellebogen werken en kronkelwegen gaan; de naaste gaan verwerpen met woord en daad; naar boven likken en naar beneden trappen; de hardheid; je zorgt er wel voor aan je trekken te komen; ik heb niemand nodig; eigengereidheid en eigenwijsheid; hoogmoedig; trots en onverdraagzaam; altijd het woord voeren; je fanatiek op iets storten en er geheel door in beslag genomen worden; overconcentratie en -aktie; vluchten in werk en hobby; kortom: de fikse aanpak, want ze moeten niet denken dat ik het niet kan.


Samenvatting

 

Met dit overzicht is een typering gegeven van het grote arsenaal aan verweringsverschijnselen die uitgevoerd en ervaren worden door de mens die in de greep van de geest van verwerping leeft. Uiteraard is het nog een beperkte weergave, want helaas is dit veld van waarnemingen veel uitgestrekter. Ieder zal voor zich het een en ander kunnen aanvullen en binnen dit kader een plaats geven. De bedoeling is slechts een indruk te geven van wat nu in het dagelijkse leven verstaan wordt onder 'verwerping'.

 

Twee aspecten van ons onderwerp, namelijk: elkaar verwerpen en verwerping in het geloofsleven komen later nog apart aan de orde. Voorlopig vervolgen wij deze studie met de verwerping die in het innerlijk van de mens werkt en diens eigen persoonlijkheid, karakter en gedrag ondermijnt, misvormt en het leven dus bemoeilijkt. Door veel onkunde rond deze zaak worden mensen zo vaak verkeerd beoordeeld door de ander. Men ziet aan wat voor ogen is, maar begrijpt niet wat er achter bepaalde uitingen en gedragingen schuil gaat aan innerlijk onvermogen, vrees, verwarring, verdriet, schuldgevoelens en spanningen.

 

Welke misverstanden ontstaan er dan steeds in het intermenselijk verkeer! Welk leed wordt daardoor weer veroorzaakt! Door tekort aan kennis en inzicht in deze materie worden mensen beschuldigd (ook in de gemeente): je moet niet zo zeuren, dat gejank van jou altijd, stel je niet zo aan, gedraag je toch eens wat positiever, je moet meer geloven, begin je nou al weer, daar hebben we al vaker voor gebeden. Veel innerlijk leed wordt weggedrukt, ingehouden, in stilte verkropt. Er wordt wat afgebeden en gezucht, maar men komt er niet uit. Gode zij dank, dat toch op al ons geroep de Heer deze laatste jaren een weg heeft geopend om te kunnen beginnen met ontkoming, bevrijding en herstel. De weg door de hemelse gewesten, de weg van scheiding aanbrengen tussen mens en boze geest. Deze weg en geen andere leidt tot genezing en volkomenheid.

 

Helaas blijkt dat gelovigen die in de achter ons liggende jaren niet gericht en duidelijk bezig waren in de geestelijke wereld nu moeite hebben om het verdergaande te aanvaarden. Om echter uit de impasse van hun problemen te komen, zoeken zij andere wegen en middelen. Wij menen echter dat men die verleiding zal moeten weerstaan en z'n plaats in de hemelse gewesten in Christus bewust zal moeten gaan innemen. En dan daar de strijd aan binden met de machten der duisternis en tot volledige bevrijding en overwinning komen. Het bekende EfeziŽrs 6 vers 10 t/m 18 is en blijft de grondwet daarvoor.

 

Allereerst dus de reacties van de omringende wereld op de mens die in verwerping leeft en vervolgens de tegenacties van die mens op zijn omringende wereld. Met de 'omringende wereld' worden mensen bedoeld waarmee men in aanraking komt, bv. gezinsleden, familie, buren, collega's en gemeenteleden.

Wij willen hier tevens van de gelegenheid gebruik maken om sommige lezers te vragen geduldig te blijven in hun zoeken naar en vragen om oplossingen voor verwerping. Die komen! Maar in deze studies is bewust gekozen voor een gedetailleerd en uitvoerig behandelen en toelichten van dit zo grote probleem.


Typering

De mens met verwerping heeft een bepaald gedrag waardoor hij uiteraard niet geheel op de ander over komt zoals hij eigenlijk van aard is. Verwerping verminkt, verdraait, beschadigt in min of meerdere mate de persoonlijkheid. En dat werkt door in karakter, in gedrag en leefwijze. Vooral in groepsverband, in het sociale verkeer, is verwerping een handicap voor velen. In de vorige twee studies is een groot aantal verschijnselen daarvan geÔnventariseerd. Een grove weergave daarvan in verschillende gedragstypen is dan de volgende:

 de onzekere, verlegen, stille houding

 de drukke, nerveuze, lollige houding

 de afwijzende, ontoegankelijke houding

 de bange, voorzichtige, afstandelijke houding

 de wispelturige, draaierige houding

 de compensatie houding.


Reacties

Van de omringende wereld kan generaliserend gezegd worden dat zij vaak aanziet wat voor ogen is. Men reageert dus op de ander zoals die ander zich presenteert. Hoe geheel anders is dit bij onze Heer Jezus geweest toen Hij in IsraŽl rond ging. Hij wist wat in de mens was en benaderde hem dienovereenkomstig. Of de reacties van de omringende wereld juist of onjuist zijn en waardoor die reacties in de mensen ontstaan, laten we nu nog buiten beschouwing. We constateren slechts wat er gebeurd en maken weer graag gebruik van een puntsgewijze samenvatting. Daarbij schrijven we voor het gemak maar in de 'hij' vorm, in plaats van steeds 'hij/zij' te nemen.

 

Men reageert, men vraagt zich af, of men heeft al een vooroordeel over de mens met verwerping - vaak onbewust en ongewild - op diverse wijzen:

Wat bedoelt hij toch? Waar ben ik met hem aan toe? Men gaat gissen, zich afvragen, misschien ontstaat iets van wantrouwen. Het contact kan dan stroef en onbevredigend verlopen. Vaagheid in het gebeuren en daardoor de onbewuste verleiding om tot een verkeerde slotsom te komen. Er ontstaan misverstanden.

Er treedt ongeduld op, irritatie jegens hem. Boos worden op zo'n persoon. "Dat gezeur altijd met hem..." "Wat wil-ie nou weer?"

 

Men gaat plagen, soms pesten. Men kiest hem uit als mikpunt of schuldige. Ze nemen een loopje met hem, nemen hem niet geheel serieus.

 

Men negeert hem helemaal, telt hem niet mee, laat hem vallen, links liggen, doen alsof-ie niet bestaat.

 

Men verwerpt hem openlijk, men vertrapt, overheerst en ringeloort hem.

Bij een compensatiehouding zal de omringende wereld zich als fans of als tegenstanders gaan opstellen.

 

Van deze bovenstaande opsomming zal de lezer zelf wel begrijpen dat zulke veel voorkomende situaties duidelijk of vaag, tijdelijk of voortdurend, ernstig of oppervlakkig, dus in allerlei gradaties, ervaren worden door de mens in verwerping en door diens naasten. Het dagelijks leven in deze wereld leert ons dat op dergelijke contactverstorende relaties er acties volgen, posities worden ingenomen en meningen gevormd, partijschappen ontstaan en spanningsvelden toenemen. Het een roept het ander op.

 

Waar mensen geen inzicht hebben in wat er achter de schermen, de houdingen en maskers van de ander wezenlijk plaats vindt, daar escaleert het sociale leven in toenemende onvrede, stress, verdriet, vereenzaming, enz... Kortom: een levenssituatie met problemen, gebroken kunnen worden, kapot zitten. Voortgejaagd en vermoeid zijn.

 

Begrijpt u dat zulke toestanden in de meest ernstige vorm kunnen leiden dat mensen aan zelfdoding gaan denken of dit zelfs uitvoeren? Maar kunt u zich ook voorstellen dat waar deze zaken dunnetjes en nauwelijks merkbaar hun invloed hebben, er toch in levens van veel mensen iets wringt van binnen? Men ervaart dat men toch niet helemaal lekker 'in z'n vel zit'. En juist deze groep is de grootste. Misschien herkent u zichzelf wel hierin. Weet dan: Er is hoop! Door Jezus Christus en zijn evangelie van het Koninkrijk der hemelen.


Tegenacties

Wat gebeurt er nu met de mens met verwerping die de omringende wereld zo, als hier voor beschreven werd, op zich voelt reageren? Laat hem dat koud? Soms wel. Hij kan zo verhard zijn, gedesillusioneerd, toegesloten, dat die ander kan "barsten". Dit kan grimmige vormen aannemen. We spreken hier dan wel van uitersten.

Veel vaker gebeuren er andere dingen. We willen deze als volgt weergeven:

De mens met verwerping kan als een kameleon gaan reageren. Hij past zich - soms razendsnel - aan bij z'n omgeving. Neemt dus de hem omringende mening aan, houding, norm, e.d. Dit ruikt naar een kuddegeest. Vooral bij tieners komt dit dikwijls voor. Het is immers een veilige houding. Je valt minder op en je valt minder uit de toon. Je hoort er dan tenminste ook bij. Zoals de wind waait, waait je jasje. En als je door innerlijke onzekerheid of vreesachtigheid niet een eigen mening hebt, dan neem je die toch van de ander over? Meepraten met die ander, mee lachen met de anderen, driftig jaknikken naar die ander. Dan tel je mee in de groep. Hoe verborgen en handig kan men daar mee omgaan! Op deze wijze sluit je een compromis met de omringende wereld.

 

De mens met verwerping kan ook door te vluchten de werkelijkheid van zijn wereldje ontlopen. Door middel van dagdromen, fantasieŽn, verbeten in hobby's te duiken, illusies te koesteren, het isolement te zoeken, contactarm worden, aan al dat andere niks vindt, een eigen ingebeelde wereld opbouwen waar je al of niet 'iets' bent: de held, de grote redder, degene die het eigenlijk 't beste weet, of misschien wel een grote, doch onbegrepen godsman. Op deze wijze distantieer je je van die nare wereld. Op dit terrein is heel wat in levens gaande.

 

Een andere reaktie is de overgave, de capitulatie voor de omringende wereld. Men wordt een naloper, een fan, praat de ander naar de mond, zoekt leiders om te adoreren. Men wil dan wel graag op gezette tijden in de aandacht van die leider staan. Een keuze voor het slaaf-zijn. Vleien en gewilde nederigheid helpen daarbij. Je vliegt voor die ander. Op deze wijze sluit je een verbond met de jouw omringende wereld, zodat je een plaats krijgt. Hieronder vinden we de echte en de geveinsde naloper. De laatsten vallen snel door de mand als anderen hen werkelijk gaan gebruiken als slaaf. Meestal breekt dan de hel los. Met deze typering bedoelen we natuurlijk niet de volgzame medemens die uit zuivere gehoorzaamheid en liefde zich voegzaam opstelt naar de ander.

 

Nog een voorkomende reactie is het verzet naar de omringende wereld. De duidelijke vijandigheid. De oorlogsverklaring. Het niet langer pikken dat ze me....Een ongrijpbare opstelling, desnoods met hardheid. Dit alles ter eigen bescherming en om die wereld te overwinnen, de baas te blijven. Je hebt zo je woordje klaar. Niet goedschiks dan kwaadschiks. Soms met geweld in allerlei vorm. Liegen of de intrige. Het doel heiligt de middelen. Op deze wijze kun je het leven aan, vind je.

 

Als laatste in deze opsomming noemen we het alternatieve gedrag. Met een variant op de betekenis van de woorden van Paulus geldt voor jou: ik geheel anders. Op deze wijze stel je je buiten die moeilijke wereld en tegelijkertijd bťn je iets in de wereld.

Broeders en zusters, u zult ongetwijfeld zelf al gedacht hebben, dat op bovengenoemde reacties van de mens met verwerping natuurlijk weer reacties komen van de omringende wereld. Zo zouden we nog lang door kunnen gaan, maar dat gebeurt beslist niet! Met hetgeen wij hebben trachten te schilderen in deze studie over gedragingen en uitingen van de mens met verwerping en van zijn omringende wereld, menen wij voldoende informatie te hebben verstrekt om een indruk te krijgen van wat wij verstaan onder 'het probleem van verwerping'.
Wij hopen, dat indien u daar ook mee te kampen hebt, u iets meer gaat
begrijpen van het hele stelsel van gedachten, krachten, gevoelens en gevolgen in uw leven die uiteindelijk veroorzaakt wordt door de geest van verwerping. Al deze omschrijvingen dienen er toe om tot herkenning van het probleem te komen.

Vooruitlopend op de komende studies willen wij nu heel kort wel vermelden dat vele reacties in de mens met verwerping niet ontstaan doordat zijn karakter zo zou zijn, of doordat hij niet beter en anders wil.

 

Neen, het zijn juist weer andere geestelijke vijanden die op zo'n mens inspelen en hem ongemerkt vaak verleiden of opjutten om van hun diensten gebruik te maken. De geest van wederspannigheid en de geest van hysterie spelen daar de hoofdrol in. Ook zij hebben zich, evenals de geest van verwerping in min of meerdere mate vervlochten met de menselijke persoonlijkheid. Dŗŗr en nergens anders moet de oorzaak gezocht worden! Dit is dan ook de wezenlijke bedoeling van onze studies, om daar helderheid in te geven vanuit het evangelie.
De zaak zit dus ingewikkelder in elkaar dan oppervlakkig wordt gedacht
. Maar er is werken aan. Dat weten we uit de getuigenissen van vele gelovigen. Prijst de Heer!

 

Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen geeft de mens de juiste visie op het leven. Dit evangelie wordt terecht de waarheid genoemd. Het toont ons hoe God het menselijke leven heeft bedoeld en hoe het echt geleefd en beleefd kan worden. Juist in deze wereld waar de boze de baas speelt en waar de mens beschadigd is. De blijde boodschap is niet bedoeld voor na dit leven, maar hier en nu mag de mens ingaan in ' de waarheid en het leven'. Door Jezus Christus is de weg van verlossing en herstel geopend en begaanbaar gemaakt voor allen die geloven. Ook voor de mens met verwerping. Alle dingen zijn bij God mogelijk.


De vijand alleen

Na de behandeling van allerlei verschijnselen die met verwerping te maken hebben, komen we nu tot de vraag waar deze nood door ontstaat. Het antwoord daarop wordt gegeven door het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Elke afwijking, vervorming, beschadiging, zonde, ziekte en ellende komt voort uit de werking van boze geesten onder leiding van satan. Deze machten alleen zijn het die de mens gemaakt hebben zoals hij nu is en denkt, voelt en zich gedraagt. In het paradijs begon de slang de eerste mens te beliegen en te verleiden. Daar is hij tot nu toe mee doorgegaan.


In Openbaring 12:9 staat: de duivel die de gehele wereld verleidt. In Johannes 10:10: de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Vers 12b van ditzelfde hoofdstuk: de wolf rooft en jaagt uiteen. En in Johannes 8:44 tenslotte: de duivel was een mensen moorder van den beginne en... hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De voortdurende ondermijning, beÔnvloeding en pressie der boze machten uit het rijk der duisternis zijn de oorzaken van de menselijke narigheid op alle levensterreinen. Zo ook dat van de verwerping.


De geest van verwerping

In de bijbel lezen we dat Jezus en ook Paulus de demonen wel eens benoemen naar hun werking. Aan de vruchten kent men immers de boom (Luc.6:44a). Voorbeelden hiervan zijn: dove en stomme geest, geest van zwakheid, waarzeggende geest, etc. Het woord verwerping vangt naar onze mening het gehele stelsel van gedachten, gevoelens en gedragingen. Woorden als minderwaardigheid, of discriminatie zijn 'slechts' onderdelen van verwerping. Het is voor een onderkennen van problemen noodzakelijk ze te begrijpen en te verwoorden. Men kan dan trefzeker bezig zijn met de oplossing zonder een slag in de lucht te slaan. Men kan dan bepaalde verschijnselen onderbrengen en naar juistheid lokaliseren in een bepaalde demon.

 

Wat de geest van verwerping betreft kunnen we beter spreken van een 'overheid'. Het is een boze geest die d.m.v. zijn onderschikte demonen wereldwijd zijn desastreuze werk verricht en als geen ander zijn ontelbare slachtoffers maakt.


Geloofsverwerping

Deze vijand bemoeit zich met allerlei aspecten van het menselijk leven. In privť en samenleving, met natuurlijke dingen maar ook met geestelijke zaken. Wij als gelovigen ervaren dit bij het willen realiseren van het woord Gods in ons leven. De geest van verwerping, in combinatie met vrome geesten, tracht de christen af te houden van een vrijmoedige geloofsopstelling in het hart en van een vrijmoedig optreden in gemeente en wereld. Geremdheid en terughoudendheid, onzekerheid in geloven, aarzeling in acties, verleugening en beschuldiging zijn helaas veel voorkomende zaken in christenen. Openbaring 12:10 spreekt zelfs over 'een dag en nacht aangeklaagd worden'. Deze achtervolging is een specifieke werking van de geest van verwerping.

Achtervolging kan zich, vanuit deze macht der duisternis, ook op de medechristen richten. Dan ontstaat er een situatie waarbij de ene gelovige de ander verkettert. In de wereld komt het wederzijds verwerpen door mensen zeer veel voor. Onder gelovigen zou dit niet zo mogen zijn. Helaas, de praktijk leert anders. De mens wordt dan een actiever medewerker van de boze in plaats van alleen een passief slachtoffer door eigen innerlijke verwerping.

Het is dus zeker zaak voor Gods volk uit deze greep weg te komen. Daarin zal ieder voor zich een beslissing dienen te nemen. Eerst zal in het innerlijk de verlossing en vernieuwing verwerkelijkt moeten worden, om zo te kunnen komen tot een ander gedrag en opstelling in het dagelijkse leven. Het is dan nodig het een en ander te weten over de acties van deze boze geest in de mens.


Werkwijze

Er zijn vier manieren aan te wijzen waarop deze vijand werkt. Als eerste hiervan noemen we de erfelijke beÔnvloeding door de eeuwenlange heerschappij van dit serpent. We verstaan hieronder dat deze geest die zich in en bij de ouders bevindt zijn invloed laat gelden op het embryo van de mens. Het komt er op neer dat de baby straks met z'n vijandige satelliet in de wieg ligt. Vanuit de voorgeslachten werken de machten door tot in de komende generaties. De insluiping door de boze in families kan zo groot zijn dat er zelfs sprake is van een aangeboren beschadiging in karakter e.d. Een vorm van degeneratie van de mens. Zulke boze geesten hebben in vorige geslachten contact met het dodenrijk gehad en zijn dus occult. Vandaar de vaak hardnekkige en bevangende gebondenheid aan verwerping.


Organisatie

Een tweede werkwijze is organisatie. Hieronder verstaan we de nog al eens voorkomende situatie dat iemand, zonder zijn aandeel of schuld of wil, in omstandigheden terecht komt waar hij/zij steeds verworpen wordt. Meestal door anderen. Dit begint al in de kinderjaren. Zo iemand zit dan in de hoek waar altijd de klappen vallen. De tegenslagen, de plagerijen, de onmogelijkheden en de ongelukken. Er is in sommige levens een kringloop van noodlotgebeurtenissen van verwerpingsituaties. Op de kleuterschool een vervelende juffrouw, op de basisschool nare klasgenoten, in het voorgezet onderwijs verkeerde vrienden of hardvochtige leraren....enz. Constant lijken de dagelijkse gebeurtenissen overduidelijk te bewijzen dat je inderdaad een grote nul bent (zoals je je van binnen immers voelt). Het schijnt toe dat zo'n leven onontkoombaar is. Heel diep en zeer pijnlijk ervaart men dan het moeilijke in het dagelijkse leven. Overal kan het gevaar dreigen op jou gemunt. Want de vijand mobiliseert, waar hij maar kan, de mensen om je heen tot een omgeving voor jou waarin verwerping werkt. Terecht een duivelse truc.


Gevoelens

De derde manier van beÔnvloeding met verwerping door de vijand is infiltratie van ons gevoelsleven. We tekenen hierbij meteen aan dat gevoelens en gedachten een relatie hebben. Maar voor onze bespreking onderscheiden we deze twee even. Op soms onverklaarbare wijze 'voelen' wij ons op een zeker ogenblik klein, depressief, onmachtig, minderwaardig, moe, nerveus enz. Direct al bij het opstaan 's morgens of zo maar ineens midden op de dag. Dat gevoel kan verlammend, benauwend en verdrietig werken. De vaart gaat er bij je uit. Het lijkt wel een gifsteek door een angel aangebracht. En zeker, dat is het ook. De schorpioen slaat toe en verwerping doortrekt je wezen. Menig mens heeft daar beroerde ervaringen mee.


Gedachten

Als laatste van de brandende pijlen van de boze noemen we de meest voorkomende werkwijze: de verleugening van/in ons denken. Geesten brengen hun gedachten op anderen over, juist op de mens. Hun gedachten vervlechten zich subtiel met de onze. Bij een geoefende onderscheiding 'hoor' je ze spreken in je hemel. In dat geval ben je al aardig op weg naar de overwinning. Maar wie dit nog niet onderkent, wordt steeds weer bestookt met leugen, met verdraaiing en omzetting van de waarheid, van de werkelijkheid en van wat normaal en vanzelfsprekend is.

 

Het komt neer op een bombardement met leugens over je zelf, je kunnen, je lichaam, je functioneren, je geloven, je prestaties, je hele zijn. Bij een te lang en te intensief verblijf in een dergelijke gedachtewereld wordt de mens absoluut vervormd, beschadigd. Dit uit zich in het gedrag, in het spreken, in het (negatief) geloven. Er ontstaat een ongezond en ziek brein en gevoel. Het afschuwelijke is dat sommige mensen er aan wennen: zo ben ik nu eenmaal. Men gaat er vanuit leven en handelen en alles beoordelen. Het zit zo diep ingekrast. Welk een nood!

 

Ja, op het terrein van het denken heeft de boze z'n beste kansen. Er wordt wel gezegd dat de mens is wat hij denkt. Daar zit veel waarheid in. Een vergiftigd denken resulteert in een gefrustreerd leven. Als dit geldt voor het natuurlijke, hoe dan voor het geestelijke? Deze macht der duisternis zit dan ook tussen de gelovige en de Heer in. Er zijn broeders en zusters in de gemeente die uit de prediking een negatieve, bestraffende of beschuldigende boodschap mee naar huis nemen. Men onderwerpt de spreker wel eens aan een kruisverhoor wat hij met deze of die uitspraak bedoelde. Achterdocht en onmacht spelen op: voor mij is het dus niet, ik kan het nooit halen, het is te hoog gegrepen, bedoelde u met die opmerking mij soms? Erger is de verborgen schroom om met de Heer een veilige, vertrouwde en innige gemeenschap op de bouwen. En daar is het de boze om te doen. Wordt het niet de hoogste tijd hem uit te rangeren? Om een einde te maken aan de verbrijzeling van de macht van het volk de heiligen? (Dan.12:7b). Ja, deze tijd is nu aangebroken! God heeft voor deze kwestie omgezien naar zijn volk en het inzicht verleent. Kom en sta op, word verlicht en leef!


Herstel

Halleluja! Jezus zelf zegt: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw!" Om uit elke vorm van verwerping te komen is ons Jezus Christus geschonken. God, de Vader, wil dat wij zullen leven door Hem. Wat een liefde, wat een genade en wat een heerlijke mogelijkheid. Jezus immers is geslaagd, heeft overwonnen, heeft alle wijsheid en kennis en kracht in Zich om u en jou werkelijk en afdoende te hulp te komen. Verwerping is te genezen! Hij vermag het in en met ons te doen. Prijst de Heer!

Voor nu is het voldoende te besluiten met het aangeven van de 'healingline', de weg ter genezing. Deze houdt het volgende in: herkennen - erkennen - inzicht - bevrijding - strijd - stand houden - vernieuwen van denken - jezelf aanpakken - in Hem blijven - oefenen - en... gaan genieten van het nieuwe leven.

Deze halteplaatsen langs de weg geven ons concrete zaken in handen om er daadwerkelijk mee te werken. En daar is het de Heer ook om te doen. Praktisch christendom... dat is leven!

 

In deze studie over verwerping willen wij pastorale adviezen aanreiken aan hen die serieus met deze zaak bezig zijn. Uitgaande van het fundamentele gegeven dat alle kwaad uit de boze is en alle goed uit God, trachten wij in het dagelijks leven door de kracht en onder de leiding van Jezus tot een gezond functioneren te komen. Leven komt voort uit het woord van God en alle dingen hebben hun bestaan in Hem (Col.1:17). Ook het wegkomen uit verwerping. Hierbij speelt de mens een belangrijke, bewuste rol. Zijn gelovig en daadwerkelijk handelen naar het evangelie zal uiteindelijk leiden tot de vervulling van 1 Thessalonicenzen 5:23: De God des vredes heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.


Herkenning

Als gevolg van de inschakeling van de mens in het herstelwerk is het vanzelfsprekend dat hij betrokken zal moeten zijn bij ieder aspect van zijn genezing. Een eerste vereiste is dan de herkenning van het probleem. Een kunnen en durven onder ogen zien waar het aan schort in eigen leven. En met betrekking tot verwerping vraagt het zeker de volle medewerking van onszelf, omdat deze zaak vaak zo diep en verborgen in ons innerlijk verankerd ligt. Wie weet beter dan des mensen eigen geest wat in hem is? (1 Cor.2:11).

 

Herkenning van verwerping in eigen denken, spreken, reageren, voelen, herinneren, optreden en uiten. Een "jezelf kunnen betrappen" daarop. Het is een eerste aanzet om te gaan heropvoeden vanuit het evangelie en het normale. Herkenning wordt mogelijk gemaakt als er voldoende en juiste informatie verzameld wordt over dit onderwerp. Door te breken met vooroordelen en taboes over verwerping kunt u heel verstandelijk kennis van zaken opdoen.

Noodzakelijk bij de theorie is observatie in de praktijk. Op u zelf toezien en eens om u heen kijken om verwerping op te merken. Het gaan "zien en horen". Daarbij is het raadzaam al vast te oefenen dit zo nuchter mogelijk te doen. Tracht NIET onder de indruk te komen van het gebeuren en niet geŽmotioneerd te raken. Koel en afstandelijk toezien, opletten en een rijke verzameling aan indrukken, opmerkingen en belevenissen aanleggen. Door hierin te oefenen zult u sneller en gemakkelijker de verwerping herkennen.


Erkenning

Een tweede stap op de weg van herstel is erkennen dat er verwerping in uw leven speelt. Geen struisvogelpolitiek met uzelf voeren. Niet proberen door allerlei trucjes dit te camoufleren en als een toneelspeler door de wereld te gaan. Ook niet uzelf schoon praten als u beter weet. Het met inspanning wegdrukken is nooit een oplossing voor psychische problemen. Eerlijkheid en openheid op dit terrein geeft op zich al een zekere opluchting.

 

Verwerping werkt vooral sterk als men zich in een groep mensen bevindt. Men durft dan niet te bidden of mee te praten. Men weet dan met z'n houding geen raad. Jarenlang kan zo'n geremdheid en verlegenheid een kwelling zijn. Wie echter vast besloten is de strijd te gaan aanbinden met deze vijand, zal eens de moed moeten opbrengen om z'n nood in de openbaarheid te brengen. Kolossenzen 2:15 noemt dit 'het openlijk tentoonstellen van de overheden en machten'.

De vijand werkt graag in het verborgene, verstopt zich meestal. Breng daarom deze zaak aan het licht. Praat er over met vertrouwde mensen. Lucht uw hart eens. Erken en houd u niet groter dan u bent. Verwoord zo gedetailleerd mogelijk hoe het er in uw leven aan toegaat op het punt van verwerping. Niet met de bedoeling om bij de ander(en) steun te zoeken in gejammer en gezucht, maar veeleer in liefdevol begrip en aanvaarding, raad en hulp. Door herkenning tot erkenning komen, is het juiste uitgangspunt voor een zinvolle aanpak om tot verlossing te komen.


Inzicht

Wat doet u nu met de verkregen informatie over verwerpingsverschijnselen in eigen leven? Wel, probeer zo scherp mogelijk te gaan zien waar die vandaan komen. Begin eens bij uw onderzoek met de volgende vragen:

 wanneer begint verwerping in denken en gevoelen;

 waardoor wordt dit proces aangezet;

 wat zit mij het meeste dwars daarin;

 welke situaties zijn bedreigend voor me;

 welke opmerkingen-door mensen gemaakt-gebruikt de vijand;

 waar begint verwerping?

 

Vraag daarna ook het volgende:

 valt de vijand mij rechtstreeks aan (in de gedachten)?

 gebruikt de vijand eerder de naaste om mij te verwerpen?

 welke omstandigheden organiseert hij om mij klem te zetten?

 welke rol speelt het verleden in mijn verwerping?

 welke overgevoeligheden heb ik?

 waar ben ik werkelijk niet sterk in?

 in hoeverre trek ik mij terug uit het leven?

 in hoeverre leef ik overtrokken in mijn reakties?

 

Met deze aandachtspunten kunt u tot een helder inzicht komen hoe bij u de verwerping door de boze geplaatst wordt. Het gehele stelsel van dit probleem in uw eigen leven dient overzien te worden. Daardoor zult u het meer en meer in de hand krijgen en houden, zodat deze macht teruggedrongen wordt uit uw leven en handelen. Hem voor zijn, hem tegen houden, hem de wind uit de zeilen nemen, wordt haalbaar bij voldoende kijk op de zaak. In de vorige studie is uiteengezet hoe de geest van verwerping te werk gaat. Die gegevens brengt u nu in verband met uw eigen bevindingen die uit de hier bovengenoemde vragen voortkomen. Dit lijkt een heel karwei, maar vergeet niet dat u onder leiding van de Heer bezig zult zijn. De heilige Geest die van Hem uitgaat, zal u in alle dingen inzicht geven. Hij verlicht uw hart. Soms adviseer ik de mensen wel eens: maak er maar een sport van om het alles in handen te krijgen. Het bewandelen van de herstelweg is immers een blijde en verheffende aangelegenheid (Jes.35:8-10).


Bevrijding

Bij 'bevrijding' bedoelen we meer dan alleen het uitwerpen van de boze geest van verwerping. Er zal ook een breuk met het verleden dienen te komen. Maar dan wel door de problemen van het verleden op te lossen. Dit betekent niet dat alles wat vroeger gespeeld heeft weer opgerakeld moet worden. Wel zullen die zaken, die nog dwars zitten in onze emotionele sector en waar de vijand mee manipuleert, op tafel moeten komen. Bijna iedereen heeft verwerping opgelopen in de kinderjaren. Daar liggen wonden, gevoeligheden, angsten en soms ook schuld. Daarbij is pastorale hulp onmisbaar.

 

Een eerste noodzaak is dan dat de vergeving absoluut gaat functioneren over zulke gebeurtenissen. Vergeving over eigen leven vragen aan de Heer, vergeving vragen aan hen tegen wie je gezondigd hebt en vergeving schenken aan uw schuldenaren. In enkele gefrustreerde zaken is diep doorpraten, als een vorm van herbeleven, gewenst. We bedoelen niet een 'Freudiaans' gewroet in de ziel, maar samen met de Heer en pastorale begeleider(s) terug naar 'toen', naar dat vreselijke, naar dat angstige, naar die verwerping. Alle jaren is daar overheen geleefd, overheen geschreeuwd misschien, op alle mogelijke manieren vermeden. Toch was het een wapen, een invalspoort voor de boze geworden in uw bestaan. Dan is het wijs om dat voor eens en altijd te ontzenuwen, het uit te huilen, er mee af te rekenen, het in te leveren, het uit te braken, het in orde te maken, het recht te zetten, het onder ogen te zien en los te laten. En de claim van de boze geest te verbreken over dat gebeuren. Gods Geest verlost en geneest daarin.

In 2 CorinthiŽrs 5:17 staat:" het oude is voorbij gegaan". Laat het dan ook voorbij gaan!! Het mag niet aanwezig blijven en in de handen van de boze een doorn zijn die u pijnigt. Bij een juiste oplossing van dergelijke zaken mag u daarna de woorden van Paulus in Filippenzen 3:14 toepassen: vergetende hetgeen achter mij ligt...!

 

Na bovengenoemde gesprekken is het goed om onder handoplegging zegenend te bidden met de broeder of zuster en de Heer te vragen de wonden te helen. De balsem van zijn liefde er over uitspreken, heilzame en hoopvolle woorden te spreken ter genezing van het innerlijk.


Geen slaaf van mensen

Waar mensen over u heerschappij voeren, deels vanuit hun geweld en deels omdat u zich slaafs opstelde, is ook verlossing nodig uit hun beÔnvloeding. Wees geen slaven van mensen (1 Cor.7:23). Afstand scheppen tussen u en hen, opdat u volledig uzelf kunt worden en uw eigen leven kunt leiden. Dat werkt genezend. Dit geldt eveneens voor hen die zich achter anderen verstoppen vanwege hun timide leefwijze. Sta niet meer toe dat die ander de kastanjes uit het vuur haalt, maar leer nu zelf de hand aan de ploeg te slaan.

 

In huwelijken, in relatie ouders - volwassen kinderen, onder medewerkers e.d. kunnen situaties ontstaan van verholen chantage. Je voelt je verplicht dit of dat te doen of na te laten, omdat die ander dat min of meer verwacht, eist, als vanzelfsprekend vindt. Die slaafse dienst opzeggen is een voorwaarde, bij al het andere dat we besproken hebben, om vrij te worden van de verwerping. Hoe belangrijk is dan het open en eerlijke gesprek (of groepsgesprek) om deze spanningsvelden boven water te krijgen en deze gezamenlijk op te heffen. Wederzijdse inzage bieden in eigen gevoelens en gedachten over knelpunten geeft al opluchting. Zo kunnen veel misverstanden voorkomen worden die vroeger tot verwerping aanleiding gaven.


Standhouden

Verwerping is een verschijnsel dat in de loop van de tijd afgeleerd en afgelegd moet worden. Dit houdt in dat na bediening(en) en gesprek de gewenning eraan en de gevoeligheid ervoor niet zonder meer verdwenen zijn. De oplettende houding van de gelovige zal er toe bijdragen dat hernieuwde aanvallen van de vijand geen kans van slagen krijgen. Weersta die macht der duisternis door onderscheiding en geloof. Leer daarin zijn leugens te herkennen en te ontmaskeren. Bestraf hem, leg hem het zwijgen op, negeer hem en ga niet in op zijn leugensuggesties. Reageer er niet op. Laat uzelf niet afvragen met ondermijnende vragen aangaande uw persoonlijkheid en optreden. Waar u echt fouten maakt, zal de Heer en uw geweten dat bekend maken op een liefdevolle, nooit verwijtende wijze.

 

Paulus schrijft in 2 KorinthiŽrs 10:4,5 het volgende: onze wapenen zijn krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Daar ligt het wezenlijke van onze strijd: de bedenksels die onze gedachten wereld vullen te toetsen aan het woord van Christus. Daarmee de vijand betrappen en overwinnen met de het evangelie. Het geloof in Gods woord is een hechtkracht waardoor wij verbonden blijven aan HET leven en DE waarheid. Gebruik dat woord dan overvloedig, spreek het uit als een belijdenis vanuit 'je nieuwe schepping zijn'. Plaats het telkens weer tegenover de verwerpingleugens die ingeblazen worden door de boze. Gods waarheid maakt werkelijk vrij.

Dat hier tijd voor nodig is, geeft niet. Zij die geloven, haasten niet. Juist de ontspannen rust en het blijde vertrouwen dat deze weg tot herstel zal leiden, zijn belangrijke factoren ter ondersteuning van de volharding. Gun uzelf de tijd.


Vernieuwing

Wanneer wij schrijven: "Gods woord maakt vrij", zullen wij dat woord ook dienen te kennen. Een wandel in en met het woord is onontbeerlijk voor de christen. Daar ligt de genezing in voor ons leven. Hoeveel heerlijke uitspraken in de psalmen, de profeten, de evangeliŽn en de brieven reiken ons de gedachten aan hoe God over ons denkt en wie en wat wij zijn in Christus. Dŗt zal gekend moeten worden door u. Dŗt zal bedacht moeten worden door u. Uw gedachten zult u zelf gaan invullen met al wat waardig en rein en welluidend en beminnelijk is (Fil.4:8). Bedenken het plan van God, de weg ter realisering daarvan, de heerschappij van Jezus en wat dit voor u inhoudt (Col.3:2). Deze zaken komen u niet vanzelf aanwaaien. Gemakzucht op dit punt is een gevaar voor de gelovige. Wat is er koninklijker dan de beheersing van de gedachten en het opbouwen van een denkwereld die haar bronnen in God heeft? Het doet ons deel krijgen aan de goddelijke natuur door de werking van Gods kracht in ons (2 Petr.1:3,4).


Training

Tenslotte nog een enkel advies. Maar ook de nadruk dit kan je niet alleen, hier heb je hulp bij nodig, mensen die je aanmoedigen en bijstaan.

Durf uzelf aan te pakken. Met andere woorden: weer de zelfmeelij, breek kordaat met zeuren. Blijf niet bij mislukkingen stil staan. Wijd er geen eindeloze zuchtende gebeden aan. Vermoei God, uzelf en uw naaste er niet mee. Dit dient tot niets. Oefen in beheersing, en ontloop geen enkele confrontatie meer met 'moeilijke' situaties waar verwerping dreigt. Trotseer de vijand. ZO zult u gewennen aan het normale: door de daad! Durf te gaan genieten van het leven en wees dankbaar. De Heer zal alles vergoeden wat u te kort kwam. Een dubbel deel aan heerlijkheid (Jes.40:2b).


In Christus

De eerste, krachtige motivatie om ďde slappe handen op te heffen en de knikkende knieŽn te strekken" is natuurlijk onze positie 'in Christus'. Onze gemeenschap met Hem in heilige Geest, staat garant voor een "meer dan overwinnaar zijn". De nooit aflatende stroom van wijsheid, hulp, kracht en liefde die vanuit Jezus Christus tot ons vloeit, voert ons meer en meer tot een overcapaciteit aan levensmoed en optimisme. Zo veel dat we zelfs aan anderen kunnen gaan uitdelen; dat we tot een fontein worden van levend water (Joh.4:14 en Joh.7:38). Als de Heer alle dingen nieuw maakt, ook uw persoonlijkheid, dan doet Hij dit door woord en Geest. Wees daarvoor bereikbaar en aanspreekbaar, wandel daarin. De bijbel houdt ons immers voor ons te bekleden met Christus. Schep daar uw behagen in, verheug u en volg Hem dagelijks.


Met elkaar

Ter afsluiting van deze studie wijzen we er op dat het raadzaam is te proberen 'met elkaar' uit de verwerping te komen. Maak deze zaak bespreekbaar. Wissel positieve ervaringen uit en tracht elkander te helpen. Bemoedig, beur op en stimuleer de ander. Laat elkaar niet los. In groepsverband werkt gauw verwerping. De neiging doet zich dan voor om zelf ook maar wat stiller te worden, je wat te onttrekken aan het gebeuren tot de bui over is. Het is echter beter om er over te praten en het op te lossen in plaats van verstoppertje te spelen.

Bouw toch gezamenlijk een veilige, warme en vriendelijke sfeer op in gezin en gemeente. Vol aanvaarding en geduld en begrip. Het kost niets en het werkt zo genezend. De gemeente - een oase, ja zeker. Een bereikbaar ideaal, omdat het plan en de voltooiing ervan uit God is. Bent u aangesproken door deze studie mail dan naar info@bedehuis.nl. Wij willen juist een helende ďgemeenschapĒ zijn.†