Tekstvak:

Principes van gebed

 

 

 

“Het gebed is de duidelijkste reflectie van de relatie tussen mensen en God. Oprecht, persoonlijk gebed wordt wel ‘een dienst van het hart’ genoemd. Door het gebed wordt onze liefde tot God tot uitdrukking gebracht” (Rabbi Donin)

 

Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen spelen. Bij dit onderzoek is gebleken dat als de speelplaats waarop de kinderen spelen met een hek is afgebakend, de kinderen de randen van het speelveld opzoeken. Daar waar geen hek staat die duidelijk de grenzen van het speelveld aangeeft, hebben de kinderen de neiging om zich meer naar het centrum te gaan bewegen.

 

We willen op verschillende wijzen de grenzen van Bijbels gebed verkennen. We zullen kijken aar de principes van gebed, de gebieden waarbinnen we kunnen bidden, de beloften van gebed en manieren van gebed. Het is alsof we ‘onderwater’ kijken in ons gebedsleven en de mogelijkheid hebben te kijken waar ons eigen gebedsleven kan groeien en ontwikkelen.

 

Een principe kunnen we beschouwen als een soort van geestelijke wet. Net als bij de zwaartekracht zijn dit onzichtbare geestelijke waarheden die door God zijn aangebracht. Aan ons is de keus of we ons hierin aanpassen of dat we proberen onze eigen weg te gaan.

 

Het gevaar van deze lijst van geestelijke principes is dat ze een wet kunnen worden in je leven. Een lijstje om te volgen, en als je dat niet doet, dan heb je het gevoel dat je tekort geschoten ben. Alle gebed vindt plaats onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Je zult ontdekken dat Hij de ene keer, je meeneemt in geestelijke strijd en de andere keer in lofprijs, aanbidding en dankzegging. Een andere keer weer zal er een mix van elementen zijn. Het zijn als tentpinnen in je leven die je elke keer weer mag leren verzetten onder de leiding van de Heilige Geest zodat je gebedsleven zich verdiept en krachtiger wordt.

 

De aanleiding voor het Onze Vader was de discipelen aan Jezus vroegen, Heer leer ons bidden. Nog steeds is gebed iets waar velen van ons naar verlangen, maar waar ook velen mee worstelen om dit inhoudsvol te maken. Vandaar deze handreikingen om je gebedsleven aan te evalueren en verder te verdiepen.

 

Houding van gebed

 

Vergeving

 

“Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’” (Mar. 11:25 NBV)

 

Zonder vergeving zal er een blokkade blijven in je relatie met God.

 

Wandel in heiligheid

 

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.” (Heb. 12:1 NBV)

Heiligheid is een hartsgesteldheid, gebaseerd op vertrouwen in God dat Hij het beste met je voorheeft en je vanuit liefde voor Hem, aan Hem gehoorzaam bent.

 

Gebed vanuit geloof

 

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.” (Heb. 11:6 NBV)

 

Bid vurig en vanuit de toewijding van je hele hart

 

“Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.” (Jak. 5:17 NBV)

 

Inhoud van gebed

 

Bid in Jezus naam

 

“En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.” (Joh. 14:13 NBV)

 

“Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,” (Mar. 16:17 NBV)

 

Spreek tot de berg, in plaats van alleen tot Jezus te bidden

 

“Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee, ”en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.” (Mar. 11:23 NBV)

 

Geloof dat God verlangt te geven wat je in Zijn Naam en in Zijn wil hebt gebeden

 

“Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee, ”en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.” (Mar. 11:23-24 NBV)

 

Bid met dankzegging en lofprijs in je hart

 

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Fill. 4:6-7 NBV)

 

Bid met volharding en geduld

 

“Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.” (Luc. 11:8-10 NBV)

 

Ondersteun je gebed met vasten

 

“Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.” (Matt. 9:15 NBV)

 

“Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” (Matt. 6:16-18 NBV)

 

Bid met volle eerlijkheid, God is niet bang om je emoties te horen of te zien

 

“Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” (Heb. 4:16 NBV)

 

“Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren.’” (Ps. 50:15 NBV)

 

Bid in het geheim

 

“Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” (Matt. 6:6 NBV)

 

Bid zo specifiek mogelijk

 

“Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.” (Hand. 4:29-31 NBV)

 

Leer de geestelijke strijd te beoefenen

 

“We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.” (2 Cor. 10:3-6 NBV)

 

“Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.” (Efez. 6:10-13 NBV)

 

“Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.” (Jak. 4:7 NBV)

 

Leer om het Woord van God te bidden

 

“Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” (Joz 1:8 NBG51)

 

Vermijd eindeloos repeteren

 

“Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.” (Matt. 6:7-8 NBV)

 

Bid niet om alleen je eigen hartstochten te bevredigen

 

“En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.” (Jak. 4:3 NBV)

 

 

Beloften in gebed

 

Naast dat de Bijbel handreikingen geeft over hoe we kunnen leren bidden. Geeft de Bijbel ook beloften ten aanzien van gebed. Beloften die ons bemoedigen en stimuleren in ons gebedsleven.

 

God staat je krachtig bij als je hart volkomen naar Hem uitgaat

 

“De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.” (2 Kron. 16:9 NBV)

 

God verlangt ernaar onze gebeden te beantwoorden

 

“Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.” (Joh. 15:7 NBV)

 

“Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.” (Joh. 16:24 NBV)

 

God verlangt er naar wijsheid te geven als we dat nodig hebben

 

“Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” (Jak 1:5 NBV)

 

Voorbede

 

Voorbede en bidden zijn twee verschillende dimensies van gebed. In voorbede richten we ons in het bijzonder op het tussenbeide komen in de Geest voor mensen en of situaties.

 

Voorbede begint bij God. Het is het werk van God in het hart van de gelovige die onder leiding van de Heilige Geest de wil van God tevoorschijn bidt.

 

Met voorbede kan daadwerkelijk Gods hart bewogen worden.

 

Abraham bidt voor Sodom en Gomorra (Gen. 18:16-33).

Mozes bidt voor het volk en spaar door zijn voorbede het volk (Ex. 32:7-14; 30-34)

 

God zoekt voorbidders

 

“Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.” (Jes 59:16 NBV)

 

“Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd–maar zo iemand heb ik niet gevonden.” (Eze 22:30 NBV)

 

Op welke wijze kun je voorbede doen?

 

In de kracht van de Heilige Geest

 

“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.” (Rom. 8:26-27 NBV)

 

Door het binden van de geestelijke machten en ze weg te sturen

 

“Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen.” (Mar. 3:27 NBV)

 

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” (Efez. 6:12 NBV)

 

Bidden dat de Heilige Geest wordt vrijgezet in het hart van die ander

 

“Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’” (Matt. 16:19 NBV)

 

Bid dat God hun harten wil aanraken en veranderen

 

“De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, hij leidt ze waarheen hij maar wil.” (Spr. 21:1 NBV)

 

Bid dat God hun spreken zal leiden en antwoorden zal geven

 

“Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord.” (Spr. 16:1 NBV)

 

Bid voor de Geest van openbaring om Hem recht te kennen

 

“Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,” (Efez. 1:17-18 NBV)

 

Bid voor een activiteit van de engelen in hun leven

 

“Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?” (Heb. 1:14 NBV)

 

Voorbede is Gods Geest door je leven heen voor anderen laten bidden.

 

 

Voorbede is het in beweging bidden van Gods handelen ten behoeve van die ander.