Tekstvak:

ALS DE GRONDSLAGEN ZIJN VERNIELD, WAT KAN DE

RECHTVAARDIGE† DAN NOG UITRICHTEN? (Psalm 11 vers 3)

 

Er is een nieuwe fase ingetreden. Een nieuwe fase van agressie, terreur en angst. Angst voor bacteriologische oorlogvoering, angst voor escalaties. Het zwart-wit denken neemt toe. De mensheid wordt ingedeeld in "de goeden" en de "slechten". De islamiet wantrouwt en haat de Westerling en de westerse mens ziet in elke Islamiet een terrorist in spe.

 

Angst

Openbaringen spreekt over angst die alle volkeren redeloos en radeloos maakt. Over toenemende uitbarstingen van woede, haat en oorlogen. Velen vragen zich terecht af: "Waar kan ik bescherming vinden, waar is nog veiligheid?" Ook politiek staat veiligheid nu boven aan de agenda! In essentie is veiligheid het blijven binnen Gods grenzen. In Genesis lezen we dat er slechts ťťn boom was waarvan Adam en Eva niet mochten eten. Helaas, mede onder invloed van de slang, gebeurde dat toch. Het directe gevolg was dat Adam en Eva zich naakt, onbedekt, onbeschermd en dus onveilig voelden. Daarom verborgen ze zich, uit angst voor ontdekking. God echter vond hen en sprak hen aan. In plaats van een ruiterlijke erkenning van gemaakte fouten verschoof Adam de schuld naar Eva en Eva naar de slang waarop God rechtsprak. Ongehoorzaamheid, in feite rebellie, opstand tegen God, heeft enorme gevolgen, zowel individueel als collectief. Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, verloor de mens zijn harmonieuze, onbezoedelde relatie met God. In Spreuken 22:28 worden we opgeroepen om de aloude grenzen niet te vergeten. Wat zien we echter vandaag de dag:

 

Een anti-autoritaire opvoeding die in de jaren '60 begon onder het mom van flower power, peace en love) heeft diepe sporen achtergelaten. In plaats van de nadruk te leggen op gezagswaarden die bescherming bieden, lieten ouders hun kinderen los. Het gevolg is gezagsminachting, rebellie, eigenzinnigheid en vaak buitensporig uit de band springen.

 

Materialisme. Vaak werken beide ouders zodat hun kroost bij thuiskomst uit school slechts een notitie vindt in de trant van: "Eet maar vast, je ziet ons later wel." Er is een zeer sterke nadruk op carriŤre maken, op presteren. Vrouwen zoeken bijvoorbeeld de ideale combinatie van huisvrouw, moeder, minnares en modeontwerpster. Mannen combineren fitnessoefeningen, kerkverplichtingen en hun baan als verkoper. Maar what about their kids?

 

Traditie en religie. Wij Nederlanders zijn vaak meer gehecht aan traditie, aan overlevering dan aan een levende relatie met God. God volgen betekent verandering, beweging, flexibel zijn, loslaten, je eigen agenda opgeven e.d. Voor velen is de eigen agenda nog te kostbaar.

 

Elitarianisme. Een geest van trots en hoogmoed die ook binnen het Lichaam van Christus werkzaam is. Bepaalde groepen mensen die (maatschappelijk) succesvol zijn, een goed lopend gezin hebben, hebben de touwtjes in handen. Ze bekleden de voornaamste posities in een gemeente en delen de lakens uit. Anderen worden minder geschikt geacht en veroordeeld tot het tweede garnituur. De geestelijke elite voert de boventoon. Een levensgevaarlijke houding, omdat hoogmoed immers voor de val komt.

 

Wetsverachting. MatteŁs 24:12 zegt dat tengevolge van de wetsverachting (Gods regels) de liefde zal verkillen. Voor de goede orde: er is uiteraard verschil tussen wetticisme en wetten van God. Wetticisme is gebaseerd op regels door mensen opgelegd die wel van buiten de schijn van geloof ophouden, maar van binnen leeg zijn. Waar wetticime heerst zien we dat zowel jongeren als ouderen, een buitengewoon sterke behoefte hebben om uit de band te springen. James Dobson stelt in zijn boek Liefde en Discipline terecht dat er een balans moet zijn tussen regels en eventuele straffen en bewogenheid.

 

Humanisme. Derek Prince, de bekende bijbelleraar, noemt humanisme de voorloper van de Antichrist. Voor de humanist is de mens de maat is aller dingen. De mens bepaalt dus wat goed of kwaad is. Was 20 tot 30 jaar geleden abortus en euthanasie nog ondenkbaar in de Nederlandse politiek, tegenwoordig is Nederland koploper als het gaat om tolerantie, om "vrijheid". Er was zelfs onlangs een debat in de Tweede Kamer onder leiding van mevrouw Borst over de pil voor ouderen. Er is dus een voortdurende grensverlegging gaande.

 

Het centraal stellen van wat aangenaam is voor de mens zorgt ervoor dat veel gelovigen zich nestelen in hun comfort-zone. De preek is o.k., maar je moet te fanatiek worden. Van geestelijke oorlogvoering willen velen niets weten. Ze willen liever blijven wonen in hun weldoortimmerde huizen terwijl Gods huis verwoest ligt. Hun motto is "huisje, boompje, beestje". Ze zijn zelfgericht en willen geen risico nemen. Geen aanstoot geven en niet opvallen.

 

Hedonisme (puur navolgen van eigen genoegens). Zoals jong als oud zien we genotzoekers, en gelukzoekers. Het moet goed voelen, er moet een kick zijn, anders smaakt het niet. Ook binnen evangelische kringen is er veel consumentisme. Men wil bediend worden. Entertainment is belangrijker geworden dan worship, dan de vreze des Heren. Het gevolg is dat eigenbelang bovenaan staat. Dit gaat ten koste van kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving. Die zijn immers lastig en tijdrovend. Men sluit zich liever aan bij de feestvierders. (I TimoteŁs.) In de tijd van Mozes danste het volk rond het gouden kalf.

 

Wie herinnert zich nog Zhirinovski? Een harlekijn, een nar? Of een levensgevaarlijke antisemiet, iemand die op dood en verderf uit is. Tijdens een verkiezingscampagne in de jaren negentig introduceerde hij het begrip Bespredel. Dit betekent grenzeloos. De mensen moesten alle normen en waarden, vooral de godsdienstige, opzij zetten. Hij zou zorgen voor gratis auto's en gratis BH's. Voor elke man een vrouw en omgekeerd. Op zich lijkt dit bespottelijk en onuitvoerbaar, maar de diepere gedachte om elke grens te doorbreken, is puur demonisch. De invloed van zijn denken mag niet onderschat worden.

 

De grenzen die God aangeeft in zijn Woord worden stelselmatig overschreden, terwijl de mens steeds meer genot, vrijheid voor zichzelf opeist. Het resultaat is dat volgens recente onderzoeken het aantal echtscheidingen in Nederland (ook onder gelovigen) nu 1 op 2,5 is. Het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren is in Nederland het hoogste in heel Europa. Verder is het aantal mensen dat regelmatig aan ernstige depressies leidt 25%. Ook voor wat betreft stress en Burn-out scoort Nederland het hoogste van heel Europa!

 

Hoe kan het ook anders. Als de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige dan nog uitrichten. Het is evident dat het structureel verleggen van grenzen (sportief, financieel, seksueel, religieus) zijn tol eist. Onhandelbare kinderen, echtscheidingen, verslavingen, krachteloze kerken e.d. zijn het gevolg.

 

Bescherming

God geeft regels en principes voor onze bescherming. Bij Hem heerst orde en structuur! Het boek UNDER COVER van John Bevere waar uitgebreid wordt ingegaan op Gods principes voor bescherming. Bevere spreekt onder meer over het eren van onze ouders, over het feit dat God de echtscheiding haat, over het bidden voor de overheid, het geven aan de keizer wat des keizers is. Over gehoorzaamheid aan een (onvriendelijke) chef, aan een voorganger.

 

Veiligheid en bescherming zijn van levensbelang. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren zo'n 100-tal zusters van de MariŽn Schwestern in Darmstadt bijeen. Een van hen voelde dat God zei dat ze moesten vertrekken omdat het pand binnen een uur gebombardeerd zou worden. Degenen die de waarschuwing in de wind sloegen, kwamen om. Spreuken zegt: "de schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten". Jarenlang heeft God door middel van predikers en profeten e.d. gewaarschuwd voor naderend onheil als de mens Hem zou vergeten, en Hem niet centraal zou stellen. Zijn oproep is vaak genegeerd. Niet alleen in Amerika maar ook in Nederland wordt en is gewaarschuwd.

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid en goddelijke bescherming zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel in grote als in kleinere zaken. Een kind dat ondanks herhaalde waarschuwingen van zijn moeder toch de drukke verkeersweg oversteekt, zal vroeg of laat aangereden worden. Jaren geleden is een 22 jarig Antilliaans meisje, aan een overdosis drugs gestorven. Ze was gewaarschuwd, ze had het Evangelie gehoord, ze was naar de gemeente gegaan, ze had een zoontje van vijf en toch ging ze door met heroÔne.

 

God verzoent enerzijds onze zonden, bedekt (bescherming!) , maar door afgoderij en rebellie† onttrekken we ons aan zijn bescherming en genade. Het bloed van Jezus is onze bedekking, maar niet automatisch. Kijk naar de oordelen van God in het Oude en Nieuwe Testament. God is een genadig en een verterend vuur. Dit is de goddelijke balans! Met elkaar kunnen we vele voorbeelden bedenken van de gevolgen van structurele ongehoorzaamheid en rebellie. Maar hoe nu verder? Er is een zeer radicale besluitvorming nodig.

 

Een motto van GENOEG IS GENOEG. Een grondige verandering van denken en doen. Op de video Transformation gemaakt door George Otis is te zien hoe een krachteloze verdeelde stad als Cali waar drugsgebruik, dronkenschap en prostitutie schering en inslag waren, een man opstond en het uitschreeuwde voor Gods aangezicht. De Heer inspireerde hem en zijn gedrag kreeg navolging. Broeders en zusters sloten zich aaneen om te bidden voor Cali. Nu is Cali een stad in opwekking met krachtig stadsgebed en vele nieuwe bekeerlingen. Een stad waarin misdaad en armoede op de terugtocht zijn. En stad die wakker is geworden, die is opgestaan. Verwoesting en verootmoediging Wat is er nodig voor Nederland? Een shock? Toen de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvielen, was er ineens eenheid. Strijdbijlen werden begraven en discussies gesloten.

 

Verootmoediging, nederigheid, het nalaten van zonde, afstand doen van duistere en dode werken en een hart voor het verlorene en gewonde zijn absolute voorwaarden tot de terugkeer van de glorie, de Shekina van God. We zien deze Shekina in Zuid-Amerika, in Pensecola en andere plaatsen in de wereld. Waarom dan niet in ons land, in Europa!? We moeten terug naar Gods regels, naar Gods grenzen. Een paar jaar geleden - ten tijde van de verwoesting in Kosova - zei God tegen me dat de verbrande en vernielde woningen tevens een beeld waren van verwoeste levens. Emotioneel, relationeel, fysiek en financieel. Verwoest, omdat de vijand huis had gehouden. De grondslagen waren vernield. Er is een totale renovatie nodig. Niet alleen in Amerika waar letterlijk en figuurlijk de fundamenten zijn verwoest van een financieel-economisch bolwerk (Twin Towers) en een militair bolwerk (Pentagon) maar ook in Nederland.

 

Herstel

Ik geloof met heel mijn hart dat er herstel mogelijk is, zowel in de USA als in eigen land. We moeten onder ogen zien, dat enerzijds angst en agressie zullen toenemen. Paul Cain heeft enkele jaren geleden geprofeteerd dat er zulke angsten en psychoses bij mensen zouden optreden dat medicijnen niets zouden kunnen uitrichten. Anderzijds zal en wil God juist hierdoor heen zijn liefde en genade nog duidelijker aan een verloren wereld laten klinken.

 

God wil ons (geestelijk) huis waarvan de fundamenten zijn vernield, herbouwen. Eerst het fundament: de onverdeelde aandacht op Christus, dan de muren ter bescherming tegen alles wat op ons afkomt, vervolgens het dak als protectie tegen de machten uit de lucht. Als dit proces voltooid is, komen de inrichting en de aankleding aan de orde. Bij velen is er nog wel de aankleding, de schilderijen, het behang e.d., maar is het fundament verzakt en is er scheefgroei opgetreden. Uiterlijk lijkt het geloof nog wel in tact, maar diep van binnen is er betonrot. Vroeg of laat stort het bouw in. Laten we acht geven op de gezonde geestelijke (her)bouw van ons huis! God roept ons op om hout te halen voor de bouw van Zijn huis. Onze weldoortimmerde huizen bieden als het er echt om gaat, geen veiligheid, geen bescherming! Alles in de wereld roept om het ingrijpen van de Messias, de Heilige IsraŽls. Let op de vijgenboom, op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, op Jeruzalem. Waarlijk christen zijn kunnen we niet los zien van Gods liefde en onze liefde voor de Jood, voor het volk IsraŽl. Bidt voor de vrede van Jeruzalem, nu meer dan ooit tevoren. Wie IsraŽl zegent, zal gezegend worden! De verlossing, het herstel van de vervallen hut van David in de ruimste zin des woords is parallel met onze verlossing, bevrijding en genezing. De Schrift zegt zelfs dat de aanvaarding van Jezus door de Joden, de grootste zegen aller tijden zal betekenen voor de ganse schepping!

 

SHALOM ( Vrede, Voorspoed en Veiligheid in Christus) toegebeden!

John Hofman